Göholm

Totalt gjordes 5058 observationer av fladdermöss som tillhörde 12 st arter i inspelningarna på fladdermusstationen inventeringen mellan den 26 maj och den 7 december vid Göholm. Den vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 82 % av alla inspelningar. Därefter följer nordfladdermus (6 %) och trollpipistrell (4 %) som bägge är vanliga arter.
De andra arter påträffades var barbastell, sydfladdermus, vattenfladdermus, fransfladdermus, mustasch/taiga fladdermus, större brunfladdermus, sydpipistrell, brunlångöra och gråskimlig fladdermus.
Antalet fladdermusarter som registrerats på undersökningslokalen varierar mellan olika månader. Sex arter påträffades den första månaden av inventeringen (maj): dvärgpipistrell, trollpipistrell, större brunfladdermus, nordfladdermus, sydfladdermus och en obestämd Myotisart. Endast dvägpipistrell påträffades den sista månaden av inventeringen (december). Det högsta antalet registrerade arter var 11 arter i augusti. De fyra nätterna med det högsta antalet inspelade arter var 28 juli med 9 arter, och 4 augusti, 18 augusti och 08 september då 8 arter registrerades.
Aktiviteten för olika fladdermusarter under året var inte homogen. Den högsta aktiviteten (711 fladdermusobservationer) registrerades 18 augusti. Aktiviteten var högre (mer än 200 fladdermusobservationer) mellan 21 juli och 8 september än under någon annan natt. Meteorologiska data (lufttemperatur, vindhastighet och nederbördsmängd) förklarar inte den kraftiga nedgången i aktivitet den första september.s

Aktivitet av samtliga fladdermöss per natt för undersökta nätter vid Göholm.