Göholm

FAKTA

Finansiär: Länsstyrelsen i Blekinge län
Startår: 2018
Driftas av: Ecocom AB
Projektledare: Lara Millon

Station Göholm

Göholms gods är beläget i Listerby socken, sydost om Ronneby på Göhalvön vid Blekingekusten. Stationen är placerad i direkt anslutning till godset. Söder om godset ligger Gö naturreservat som är Blekinge läns största sammanhängande ekskogsområde men området innehåller också sumpskogar, kärr och havsstrandängar. Göhalvön är ett känt artrikt område för fladdermöss och inventerades första gången av Ingemar Ahlén (2012). Göholm ingår numera i den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss och inventeras löpande (Eriksson 2017, Millon 2018).
Göholm är genom artrikedom och geografisk placering väl lämpad för en station i BatLife Swedens nätverk. På lokalen har 14 av Sveriges 19 fladdermusarter påträffats. Det lokala syftet är framförallt naturvårdsorienterat. Undersökningar av fladdermöss under hela året på station Göholm kompletterar den biogeografiska uppföljningen och bidrar till utformning och uppföljning av restaureringsåtgärder som görs inom naturreservat Gö.

REFERENSER

Ahlén, I. 2012. Undersökning av Göholms fladdermusfauna (SSWF 10-3/29-3). Slutrapport till Stiftelsen Stina Werners fond.
Eriksson A:, 2017. Biogeografisk uppföljning av fladdermöss-rapportering av inventering 2016. Område: Göholm, Blekinge län. Ecocom AB rapport. pp9
Millon, L., Eriksson, A. 2018. Biogeografisk uppföljning av fladdermöss-rapportering av inventering 2018. Område: Göholm, Blekinge län. Ecocom AB rapport. (in prep)