Arter i Sverige

Det har påträffats 19 arter av fladdermöss i Sverige. Kunskapen om våra arter har ökat väsentligt under senare år tack vare olika inventeringar och projekt. Rödlistor för svenska djur och växter uppdateras med femårsintervall. Enligt den senaste rödlistan från 2020 är 12 av våra fladdermusarter rödlistade.

Nordfladdermus och brun långöra betraktades tidigare som livskraftiga och var således inte rödlistade, men nu har de klassats som nära hotade. Större musöra är ytterligare en art som tillkommit på rödlistan och betecknas som starkt hotad. Även om det nu blivit fler fladdermusarter på rödlistan jämfört med 2015 års rödlista, så har å andra sidan barbastell, sydfladdermus, dammfladdermus och fransfladdermus klassats ner till att betraktas som nära hotade.

Lista över svenska fladdermusarter

I nedanstående tabell har vi även angett de svenska namn på våra fladdermöss, som användes före 2010. Då bildade man en informell arbetsgrupp bestående av forskare från universiteten och personer från CBM och Naturvårdsverket som arbetade fram nya svenska namn på våra fladdermöss enligt vissa principer, något som efterfrågades av bl.a. EUROBATS och ArtDatabanken. Inom parentes står sådana namn som använts för mycket länge sen eller namn som använts mer lokalt i Sverige.

Svenskt namn Vetenskapligt namn Tidigare svenskt namn Rödlista 2020
Barbastell Barbastella barbastellus (Bredörad fladdermus) Nära hotad
Nordfladdermus Eptecicus nilssonii Nordisk fladdermus Nära hotad
Sydfladdermus Eptecicus serotinus   Nära hotad
Nymffladdermus Myotis alcathoe   Starkt hotad
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii   Starkt hotad
Taigafladdermus Myotis brandtii Brandts fladdermus  
Dammfladdermus Myotis dasycneme   Nära hotad
Vattenfladdermus Myotis daubentonii (Daubentons flädermus, Daubentonisk flädermus)  
Större musöra Myotis myotis (Jättefladdermus) Starkt hotad
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus (Mustascherad fladdermus)  
Fransfladdermus Myotis nattereri (Fransad fladdermus) Nära hotad
Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri Leislers fladdermus Sårbar
Större brunfladdermus Nyctalus noctula Stor fladdermus (stor flädermus)  
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Trollfladdermus, (Nathusisk fladdermus)  
Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus Pipistrell Sårbar
Dvärpipistrell Pipistrellus pygmaeus Dvärgfladdermus, (Lilla Flädermusen)  
Brunlångöra Plecotus auritus Långörad fladdermus, (långörad flädermus) Nära hotad
Grålångöra Plecotus austriacus Grå långörad fladdermus, Akut hotad
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus (Råttlik Flädermus)  

Fotografier av fladdermöss i Sverige

Föreningen vill här tacka alla fotografer som låter oss använda deras bilder  på denna webbplats utan ersättning. Observera att copyright på bilderna tillhör respektive fotograf.

Svenskt namn Vetenskapligt namn

Flygande 

Ej flygande

Barbastell Barbastella barbastellus    
Brunlångöra Plecotus auritus Bild 1  Bild 1
Grålångöra Plecotus austriacus    
Dvärpipistrell Pipistrellus pygmaeus

Bild 1

Bild 1

Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus    
Trollpipistrell Pipistrellus pygmaeus    
Vattenfladdermus Myotis daubentonii

Bild 1; Bild 2

Bild 1
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus    
Taigafladdermus Myotis brandtii    
Fransfladdermus Myotis nattereri

Bild 1

 
Dammfladdermus Myotis dasycneme    
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii    
Större musöra Myotis myotis    
Nymffladdermus Myotis alcathoe    
Nordfladdermus Eptecicus nilssonii

Bild 1

 Bild 1
Sydfladdermus Eptecicus serotinus    
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus

Bild 1

Bild 1
Större brufladdermus Nyctalus noctula Bild 1

Bild 1

Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri    

Utbredningskartor för fladdermusarter i Sverige

Under hösten 2020 har utbredningskartor tagits fram för våra fladdermusarter. Dessa kartor kommer bl.a. att presenteras i en artikel i tidskriften Fauna och Flora. Vissa fynd av fladdermöss som rapporteras på artportalen eller i inventeringsrapporter behöver granskas/valideras av experter. Det gäller bland annat för sådana arter som påträffats utanför sina kända utbredningsområden i Sverige. Därför kommer man hänvisa till dessa utbredningskartor i nämnda valideringsarbete (se vidare under rubriken “valideringsarbete”  på sidan om Verksamhet).

Tabell över svenska fladdermusarter med länk till utbredningskartor. Klicka på det svenska artnamnet i tabellen nedan för att se respektive arts utbredningsområde.

Svenskt namn Vetenskapligt namn
Barbastell Barbastella barbastellus
Nordfladdermus Eptecicus nilssonii
Sydfladdermus Eptecicus serotinus
Nymffladdermus Myotis alcathoe
Bechsteins fladdermus  Myotis bechsteinii
Taigafladdermus Myotis brandtii
Dammfladdermus Myotis dasycneme
Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Större musöra Myotis myotis
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus
Fransfladdermus Myotis nattereri
Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii
Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus 
Dvärpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Brunlångöra Plecotus auritus
Grålångöra Plecotus austriacus
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus

 

Källor

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala

ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala

Curry-Linddahl Kai 1955. Djuren i färg DÄGGDJUR – KRÄLDJUR – GRODDJUR. Stockholm

De Jong, Johnny, Ebenhard, Torbjörn, Ahlén, Ingemar, Gerell, Rune & Gerell Lundberg, Karin. Nya svenska namn på Europas fladdermöss. 2015. –tidskriften Fauna och Flora Årg. 110:1

Ekström C.U. 1828. Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland

Jägerskiöld L.A.,Lönnberg E., Adlers Gottfrid 1903. Sveriges djurvärld. Stockholm

Koltoff Gustaf 1899. Ur djurens lif. Stockholm

Ryberg, O. 1949. Svenska Djur Däggdjuren, Häfte 9. Uddevalla

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. eds. 2019. Handbook of the Mammals of the World. Vol 9. Bats. Lynx Edicions, Barclona