Arter i Sverige

Det har påträffats 19 arter av fladdermöss i Sverige. Kunskapen om våra arter har ökat väsentligt under senare år tack vare olika inventeringar och projekt. Läs mer under menyn projekt. Just nu är 9 av arterna rödlistade, men flera av arterna, både rödlistade och icke-rödlistade arter har ökat i utbredning och sannolikt också i numerär. Rödlistorna uppdateras med femårsintervall och en ny rödlista kommer att presenteras under 2020.

Lista över svenska fladdermusarter

I nedanstående tabell har vi även angett de svenska namn på våra fladdermöss, som användes före 2010. Då bildade man en informell arbetsgrupp bestående av forskare från universiteten och personer från CBM och Naturvårdsverket som arbetade fram nya svenska namn på våra fladdermöss enligt vissa principer, något som efterfrågades av bl.a. EUROBATS och ArtDatabanken. Inom parentes står sådana namn som använts för mycket länge sen eller namn som använts mer lokalt i Sverige.

Svenskt namn Vetenskapligt namn Tidigare svenskt namn Rödlista 2015
Barbastell Barbastella barbastellus (Bredörad fladdermus) Sårbar
Nordfladdermus Eptecicus nilssonii Nordisk fladdermus
Sydfladdermus Eptecicus serotinus Starkt hotad
Nymffladdermus Myotis alcathoe Akut hotad
Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii Akut hotad
Taigafladdermus Myotis brandtii Brandts fladdermus
Dammfladdermus Myotis dasycneme Starkt hotad
Vattenfladdermus Myotis daubentonii (Daubentons flädermus, Daubentonisk flädermus)
Större musöra Myotis myotis (Jättefladdermus)
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus (Mustascherad fladdermus)
Fransfladdermus Myotis nattereri (Fransad fladdermus) Sårbar
Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri Leislers fladdermus Akut hotad
Större brufladdermus Nyctalus noctula Stor fladdermus (stor flädermus)
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii Trollfladdermus, (Nathusisk fladdermus)
Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus Pipistrell Akut hotad
Dvärpipistrell Pipistrellus pygmaeus Dvärgfladdermus, (Lilla Flädermusen)
Brunlångöra Plecotus auritus Långörad fladdermus, (långörad flädermus)
Grålångöra Plecotus austriacus Grå långörad fladdermus, Akut hotad
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus (Råttlik Flädermus)

Källor

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala

Curry-Linddahl Kai 1955. Djuren i färg DÄGGDJUR – KRÄLDJUR – GRODDJUR. Stockholm

De Jong, Johnny, Ebenhard, Torbjörn, Ahlén, Ingemar, Gerell, Rune & Gerell Lundberg, Karin. Nya svenska namn på Europas fladdermöss. 2015. –tidskriften Fauna och Flora Årg. 110:1

Ekström C.U. 1828. Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland

Jägerskiöld L.A.,Lönnberg E., Adlers Gottfrid 1903. Sveriges djurvärld. Stockholm

Koltoff Gustaf 1899. Ur djurens lif. Stockholm

Ryberg, O. 1949. Svenska Djur Däggdjuren, Häfte 9. Uddevalla

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. eds. 2019. Handbook of the Mammals of the World. Vol 9. Bats. Lynx Edicions, Barclona