Yngelkolonier

I Sverige är fladdermössens boplatser bristfälligt undersökta jämfört med vissa andra europeiska länder där man har mycket god kunskap om var fladdermössen har sina sommarkolonier. Ett av skälen till att kunskapen om koloniplatserna är bättre i t.ex. Tyskland och Storbritannien, beror på att man där regelbundet följer upp kända kolonilokaler – särskilt för hotade arter. Arbetet underlättas dessutom av att det finns ett betydligt större intresse hos allmänheten och lokala ”Bat Groups”, som kan hjälpa experterna att hålla ordning på vilka fladdermöss som bor var.

Men även i Sverige är det naturligtvis viktigt att känna till fladdermössens boplatser, inte minst vid detaljplanering och ombyggnation eller renovering av äldre fastigheter. Fladdermössens koloni-, övervintrings- och viloplatser är skyddade enligt lag (Artskyddsförordningen). Sannolikt har också tillgången på lämpliga koloniplatser under reproduktionstiden minskat under 1900-talet. Detta i takt med att landskapet homogeniserats och stora mängder grova träd med håligheter, och trähus, trälador och ekonomibyggnader försvinner, förfaller eller moderniseras.

På senvåren söker sig fladdermössen tillbaka till sina hemortsområden och honorna sluter sig där samman och föder upp ungarna i s.k. yngelkolonier. Ofta förekommer fladdermössen artvis i kolonierna, men flera arter kan också förekomma i samma byggnad. Kolonilokalen är vanligen placerad på en varm och mörk plats i närheten av lämpliga födosöksområden. Vissa arter av fladdermöss bor nästan uteslutande i hålträd, som t.ex. större brunfladdermus, medan många andra arter föredrar att bo i byggnader. De flesta arterna kan emellertid påträffas både i hålträd och i byggnader.

Vanliga platser för yngelkolonier är hålträd, äldre trähus, gamla industribyggnader (sågar, spinnerier m.m.), lador, kyrkor, slott etc. Men fladdermöss kan också påträffas under lös bark på ett träd eller bakom klängväxter. Det är inte ovanligt att enstaka fladdermusexemplar påträffas i vedstaplar. Under sommarperioden när fladdermössen har ungar hittar man ofta fladdermössen mellan ytter- och innertak, vid murstocken, i innerväggarna eller mellan plåttak och innertaket på en lada. I byggnader med stengrunder som kyrkor eller slott befinner sig fladdermössen ofta högt upp i byggnaderna under sommarperioden.
Antalet individer i en koloni kan variera mycket. Bakom lös bark eller i ett hackspetthål eller en fladdermusholk kanske det bara får plats ett fåtal fladdermöss. En ihålig vägg i en byggnad kan dock rymma mycket stora kolonier som i sällsynta fall kan omfatta så mycket som ca 400-500 individer.

Hur vet jag om jag har fladdermöss i huset?
Om man har fladdermöss som gäster i huset under sommaren kan man höra krypanden och krafsanden, tjatter och pip. Ofta är det relativt tyst på dagen men ljuden ökar framåt kvällningen. Är det en stor koloni kan man höra hur fladdermössen rör sig mot den plats de brukar flyga ut på. Ställer man sig utanför huset brukar man kunna upptäcka när fladdermössen kommer ut, de kommer vanligen en efter en genom samma hål och sprider sig åt olika håll på väg mot sitt födosök. Om man hittar hålet eller springan där fladdermössen tar sig ut och ställer sig utanför och väntar tills de börjar lämna kolonin kan man räkna antalet fladdermöss i kolonin. I slutet av natten, särskilt under juli månad kan man också se fladdermössen återvända till kolonin. De flyger då runt omkring koloniplatsen innan de kryper in för dagen. Att man ser fladdermöss då och då flyga runt i trädgården behöver dock inte betyda att man har en koloni i huset. Det är vanligt att fladdermöss jagar i trädgårdar runt husen.

Tecken på att du har en yngelkoloni i huset

• Ibland sitter fladdermössen helt öppet på vinden. Du kan kanske se fladdermössen om du kikar in med en ficklampa på vinden. Lys i taket och vid murstocken.
• Du hör hur det krafsar och kryper i väggarna i kvällningen
• Du hittar mindre eller större högar eller ansamlingar av avföring på vinden eller det kommer ut ur väggarna. Man kan se att det bildas högar av avföring på golvet under platser där fladdermössen sitter.
• Du känner en frän och obehaglig lukt eller ser att tapet mm blir missfärgad (troligen p g a urin). Händer vanligen endast om det är stora kolonier och då hör man normalt också mycket ljud i form av pipanden och krafsanden.

Kontrollera där de flyger ut

När du undersökt tecknen och gjort din bästa gissning på var i huset fladdermössen håller till, så ställer du dig på utsidan av huset i skymningen och väntar. Försök upptäcka var fladdermössen flyger ut och in. Ofta är det ett hål eller en öppen lucka vid taknocken, murstocken, vid takåsen eller mellan inner- och yttertak vid takslutet. Ibland kan det vara ett hål i träet och man kan ibland se att färgen har slitits bort bredvid kolonihålet. Om du ser fladdermössen flyga ut, räkna dem gärna.

Får jag renovera om jag har en fladdermuskoloni?

Kom ihåg att fladdermöss är fridlysta (se under fliken om fladdermöss). Om du har en fladdermuskoloni i huset får du inte störa, skada eller döda fladdermössen. En ombyggnation utan att kontrollera om fladdermössen påverkas är otillåten. Du måste först söka dispens från artskyddsförordningen hos Länsstyrelsen. Normalt, om det är vanliga arter och att det föreligger sanitär olägenhet i huset, beviljas ofta dispensen. Dock görs en prövning i varje enskilt fall och då eventuell dispens medges kopplas beslutet oftast med vissa villkor.
Normalt kräver Länsstyrelsen innan beslut tas att det görs en sakkunnig kontroll av vilken/vilka fladdermusarter som bebor huset och var exakt kolonin finns.

Är det farligt att ha fladdermöss i huset?

Det är inte farligt att ha fladdermöss i huset. Vid mycket stora antal fladdermöss kan dock problem med ljud och lukt uppstå och i gamla otätade hus är det också vanligt att fladdermöss förirrar sig in i huset. Ofta är det ungar som kommer in och inte hittar ut igen. Detta sker när ungarna är stora nog att röra på sig under slutet av juli eller början av augusti.

Vad gör jag om en fladdermus kommer in i huset?

Om en fladdermus kommer in i huset, låt den flyga runt tills den sätter sig. Öppna sedan ett fönster och släck ljuset i (det stängda) rummet så att fladdermusen har en chans att hitta ut själv. Om det visar sig att den inte flyger ut själv kan man göra på följande sätt:

Ta på dig handskar (viktigt)och ta sedan bestämt men försiktigt tag i fladdermusen över ryggen så att vingarna hålls ihop. Gå sedan ut och sätt den på skuggsidan av huset på väggen eller på skuggsidan av ett träd. Eventuellt kan man sätta den vid ett trädhål så att den kan krypa in om den vill. Se till så att den inte sitter åtkomlig för katter. Den kan sitta kvar där en stund, men normalt ger den sig av när den återhämtat sig.