Migration

Fladdermössen förflyttar sig mellan olika livsmiljöer under året, exempelvis där de påträffas efter vinterdvalan före yngelperioden, under själva yngelperioden samt efter yngelperioden och före flyttningen till övervintringsplatserna. Samtliga svenska arter lär gå i dvala under några månader under vintern, antingen här i Sverige eller på kontinenten. Dock kan mindre förflyttningar tänkas ske under vintern för att optimalt mikroklimat under dvalan skall uppnås.

Det är känt att arter som övervintrar i grottor migrerar kortare sträckor än de arter som övervintrar i träd.

Fladdermusarterna kan delas in i fyra grupper:
1. långmigrerande arter
2. regionalt migrerande
3. fakultativt migrerande
4. samt stationära arter

Långmigrerande arter

Fyra fladdermusarter är kända som långmigrerande inom Europa:

– Gråskimlig fladdermus migrerar upp till 1 787 km och i medeltal mer än 500 km. Däremot är populationerna i Danmark mer stationära och förflyttar sig där endast 5 till 40 km mellan vinter- och sommarkvarteren.
– Mindre brunfladdermus migrerar upp till 1 507 km (mestadels honorna).
– Större brunfladdermus migrerar upp till 1 546 km (dock endast honorna). Några individer som var ringmärkta i Skåne har återfunnits i Tyskland. Några individer av större brunfladdermus övervintrar ändå i södra Sverige.
– Trollpipistrell migrerar upp till 1 905 km och i medeltal mer än 1 000 km. Några individer som var ringmärkta i Skåne har återfunnits i Tyskland.

Regionalt migrerande arter

Andra arter är kända som regionalt migrerande. Det betyder att avståndet mellan vinter- och sommarkvarter är i storleksordningen något eller några hundratals km. Vissa av dessa arter kan migrera upp till 800 km. Dvärgpipistrell och sydpipistrell är kända som regionalt migrerande i Sverige men troligen flyttar åtminstone en del individer till övervintringsplatser på kontinenten precis som trollpipistrellen.

Fakultativt migrerande arter

Vissa fladdermusarter kan antingen vara stationära eller regionalt migrerande, så kallade fakultativt migrerande. Bland våra fladdermöss anses taigafladdermus, större musöra, vattenfladdermus, dammfladdermus, fransfladdermus, nordfladdermus och sydfladdermus vara sådana.

Stationära arter

Några arter är stationära i sina habitat i hela Europa och flyttar endast några tiotals km mellan vinter- och sommarkvarter. Till denna grupp hör bechsteins fladdermus, mustachfladdermus, barbastell, brunlångöra och grålångöra.