Verksamhet

Det finns ett stort behov av kunskapsuppbyggnad kring fladdermöss. Här behövs mer grundläggande ekologiska fakta om djurgruppen, och om utbredning och populationstrender, men det finns också ett stort behov av att sprida kunskaper till allmänhet, myndigheter och andra organisationer. Om vi inte vet vilka naturvårdsåtgärder som är effektiva, och hur vi påverkar fladdermössen med vårt brukande och våra exploateringar, så hjälper det inte att fladdermössen har ett starkt skydd.
På vårt första årsmöte, 16 november 2019, hölls en diskussion om föreningens roll, och vilka typer av projekt föreningen bör vara involverad i. Ett antal mycket bra förslag kom fram. En del går att genomföra med begränsad budget, men i princip är aktiviteten kopplad till om det går att få fram finansiering. En del av idéerna måste därför ligga på is tills vi hittar lämpliga bidragsgivare. Det kanske viktigaste projektet just nu är stationsnätverket och detta har vi för avsikt att fortsätta med och förstärka. Utöver detta finns det förslag på att föreningen ska syssla med guidningar och stöd till guidningsverksamhet, kurser och workshops i artbestämning, citizen science-projekt som involverar många (t.ex. genom insamling av kolonitips), nationell fladdermuskonferens, egna övervakningsprogram, kvalitetssäkring vid artbestämning mm.

Från och med januari 2021 har styrelsen initierat starten av nio olika arbetsgrupper (verksamhetsområden) där olika föreningsmedlemmar arbetar aktivt med olika frågor, för att på så sätt driva föreningens verksamhet framåt. Styrelsen å sin sida har det övergripande ansvaret för verksamheten samt sköter föreningens administration och drift. Föreningen är även inblandad i det ”Svenska stationsnätverket” respektive den ”nationella valideringen av fladdermusfynd”.

Pågående verksamheter där föreningen är inblandad

Stationsnätverket
Valideringsarbete

Föreningens arbetsgrupper

• Guidningar
• Artportalsgruppen
• Taxonomi och morfologi
• Batweek, International bat night & Bioblitz
• Artbestämning och stationsnätverk
• Kolonier och holkar
• Inventeringar
• Nationell konferens
• Internationell samverkan (BatLife Europe, EUROBATS m.m.)