2020-04-22

Den nya svenska rödlistan från 2020 är nu offentliggjord

Rödlistorna uppdateras vart femte år och den nya rödlistan ersätter såldes den från 2015. När det gäller våra 19 fladdermusarter har stora förändringar skett i listan. Fyra arter anses inte längre hotade utan har klassats om till nära hotade (NT). Detta gäller för barbastell, dammfladdermus, fransfladdermus och sydfladdermus. Samtidigt har nordfladdermus och brunlångöra, som vi tidigare betraktat som livskraftiga arter i vårt land, hamnat på rödlistan som nära hotade (NT).

Nu finns tolv av våra fladdermusarter med på rödlistan, varav sex tillhör de hotade arterna. Orsakerna till förändringarna beror dels på att vi fått ny kunskap om arterna tack vare omfattande inventeringar under senare år, men också på att sydliga arter tycks ha utvidgat sin utbredning längre norrut i landet de senaste åren. Läs mer här om rödlistan