Syfte

Svenska stationsnätverket är ett projekt som Batlife Sweden deltar i och som syftar till att samla in och sprida kunskap om den svenska fladdermusfaunan. Projektets syfte är att åstadkomma en långsiktig uppföljning av fladdermusfaunan genom ett nätverk av stationer över Sverige. Projektet bygger på ett samarbete mellan flera aktörer där föreningens roll i huvudsak är samordning, granskning och information.

Ansvarsområden

Styrgruppen

Styrgruppen ansvarar framförallt för samordningsarbete, kommunikation och information. I uppgifterna ingår:

  • Vetenskaplig granskning och metodutveckling
  • Internationell förankring
  • Nationell förankring hos myndigheter
  • Stationsnätverkets roll inom miljöövervakning
  • Sammanställning, statistisk bearbetning och presentation av resultat från alla stationer

I projektets styrgrupp ingår: Sammankallande: Johnny De Jong (Centrum för biologisk mångfald / ordförande i Föreningen BatLife Sweden). Deltagare: Marie Nedinge (Naturvårdsverket), Marielle Gustafsson (Länsstyrelsen Jönköpings län), Petra Bach (Bach Freilandforschung), Lara Millon (Calluna AB/styrelseledamot Föreningen BatLife Sweden), Alexander Eriksson (Calluna AB/Vice ordförande Föreningen BatLife Sweden), Sofia Blank (Artdatabanken).

Stationsvärd

Stationsvärd är den som finansierar en station. En stationsvärd har normalt ett intresse att att undersöka fladdermöss på en lokal som den ansvarar för.  En stationsvärd tillhandahåller normalt:

  • En lämplig lokal för undersökningen vid en station
  • Finansiering för att drifta stationen (avtal för driften kan upprättas med konsult)

BatLife Sweden agerar inte i dagsläget som finansiär för någon station.

Utförare

En utförare är person eller en organisation med expertkunskap om fladdermöss som ansvarar för driften av en station på uppdrag av en stationsvärd. En utförare upprättar normalt ett avtal med en stationsvärd för att drifta en station under en bestämd tidsperiod.

Arvoderat: Konsulter

Idéellt: Föreningens BatLife Swedens arbetsgrupp