Syfte

Svenska stationsnätverket är ett projekt inom Batlife Sweden som syftar till att samla in och sprida kunskap om den svenska fladdermusfaunan. Projektets syfte är att åstadkomma en långsiktig uppföljning av fladdermusfaunan genom ett nätverk av stationer över Sverige. Projektet bygger på ett samarbete mellan flera aktörer där föreningens roll i huvudsak är samordning, granskning och information.

 

Ansvarsområden

Samordnare, BatLife Sweden

I samordningsuppgifterna ingår:

  • Övergripande information om projektet nationellt och internationellt
  • Vetenskaplig granskning och metodutveckling
  • Internationell förankring
  • Nationell förankring hos myndigheter
  • Stationsprojektets roll inom miljöövervakning
  • Sammanställning, statistisk bearbetning och presentation av resultat från alla stationer
  • Finansiering: föreningen kan söka pengar för att finansiera någon eller flera av ovanstående punkter

Stationsvärd, extern

Stationsvärd är den som finansierar en station. En stationsvärd har normalt ett intresse att att undersöka fladdermöss på en lokal som han ansvarar för. Här hittar du en lista på befintliga stationsvärdar för de stationer som är eller har varit i drift. En stationsvärd tillhandahåller normalt:

  • En lämplig lokal för undersökningen vid en station
  • Finansiering för att drifta stationen (avtal för driften kan upprättas med konsult)

BatLife Sweden agerar inte i dagsläget finansiär för en station.

Utförare, extern

En utförare är person eller en organisation med expertkunskap om fladdermöss som ansvarar för driften av en station på uppdrag av en stationsvärd. En utförare upprättar normalt ett avtal med en stationsvärd för att drifta en station under en bestämd tidsperiod. Här hittar du en lista på befintliga utförare för de stationer som är eller har varit i drift. Observera att föreningen BatLife Sweden således inte utför själva driften av stationerna.

Styrgrupp

I projektets styrgrupp ingår: Sammankallande: Johnny De Jong (Centrum för biologisk mångfald / ordf BatLife Sweden). Deltagare: Marie Nedinge (Naturvårdsverket), Marielle Gustafsson (Länsstyrelsen Jönköpings län), Petra Bach (Bach Freilandforschung), Lara Millon (Calluna AB), Alexander Eriksson (Calluna AB), Sofia Blank (Artdatabanken).