Föreningen BatLife Sweden vill verka för att alla artfynd av fladdermöss blir rapporterade och att dessa fynd då är korrekt bestämda. I detta arbete är det viktigt med tydliga rutiner för hur validering av artfynd sker och hur artfynd dokumenteras. BatLife Sweden stödjer därför att alla fynd rapporteras till Artportalen, det vill säga till den nationella databasen för dokumentation av artdata.

 

Vid inrapportering av fynd vill vi uppmärksamma alla på att de fynd som rapporteras till Artportalen blir korrekt artbestämda och att man därför följer de rutiner som beslutats i den nationella valideringsgruppen.

 

Vilka arter skall valideras?

 

Följande artfynd skall skickas till normalt två experter i den nationella valideringsgruppen, helst före inrapporteringen sker på artportalen. Läs mer om rutinerna vid valideringen under rubriken “Nationell validering” på denna sida.

 

  1. Arter som alltid skall valideras av särskilt utsedda personer (Bechsteins fladdermus, Större musöra, Nymffladdermus, Mindre brunfladdermus, Grålångöra)
  2. Arter som alltid skall valideras (Dammfladdermus, Fransfladdermus, Mustaschfladdermus, Tajgafladdermus, Sydfladdermus, Gråskimlig fladdermus, Sydpipistrell, Barbastell)
  3. Arter som skall valideras, om de ligger utanför artens kända utbredningsområde (Vattenfladdermus, Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell, Trollpipistrell, Brunlångöra, Mustaschfladdermus). Utbredningskartor för våra svenska fladdermöss hittar du på vår hemsida under menyn “Om fladdermöss”.

 

Vart skickar jag mina ljudfiler?

 

Om du har en ljudinspelning som stämmer in på kriterierna ovan så skickar du denna fil till någon av de personer, som nämns på listan i tabell 2 i SLUs valideringsrutin. Här ser du till vilka filen/filerna skall skickas till. Observera följande när du skickar filer:

 

A. Arten som är inspelad på ljudfilen skall vara artbestämd

 

B. Filen skall åtföljas av en motivering till varför du anser att fladdermusen är den art som du anger enligt A.

 

Du kan inte skicka obestämda fladdermusfiler till valideringsgruppen. Dessa kommer då att återsändas. Gruppens funktion är att säkerställa en redan genomförd artbestämning.