Om fladdermöss

Fladdermössen, Chiroptera, är den däggdjursordning som har flest antal arter efter gnagarna. Antalet beskrivna arter är 1401 (Wilson & Mittermeier 2019). Denna djurordning omfattar familjer såsom flygande hundar, hästskonäsor och läderlappar där Sveriges 19 arter av insektätande fladdermöss ingår. I Europa finns 41 olika fladdermusarter (taxonomi enligt Wilson & Mittermeier 2019).

Fladdermöss förekommer på alla kontinenter, utom Antarktis, men de flesta arterna finns i tropikerna. Insekter är den dominerande födan för de flesta av arterna, men många andra födoval förekommer som t.ex. frukt, nektar, pollen, blod, fiskar, grodor, reptiler, fåglar och däggdjur.

Fladdermössen är unika genom sin flygförmåga (enda däggdjuren med aktiv flykt) och där flertalet av fladdermusarterna har en väl utvecklad förmåga till ekopejling. Vidare har flertalet fladdermöss ett socialt liv, som skiljer sig väsentligt från hur det är hos andra däggdjur, genom att framförallt honorna bildar kolonier som kan bli mycket stora.

Fridlysning och EUROBATS

Samtliga fladdermöss som finns i Sverige är fridlysta, enligt artskyddsförordningen (SFS 2007: 845) vilket innebär att det inte är tillåtet att avsiktligt fånga eller döda fladdermöss. Man får heller inte avsiktligt störa fladdermöss särskilt under fladdermössens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttperioder eller skada eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser. Dessutom är fladdermössen skyddade genom ”den internationella överenskommelsen om skyddet av de europeiska fladdermuspopulationerna, EUROBATS”. För närvarande har 35 av Europas 49 länder skrivit på avtalet, samt 2 icke Europeiska länder. De länder som anslutit sig till EUROBATS-avtalet har förbundit sig att skydda alla arter som förekommer i Europa och i angränsande länder utanför Europa. EUROBATS-avtalet omfattar just nu följande arter, men listan uppdateras kontinuerligt när nya arter har beskrivits. För närvarande saknas dock två nybeskrivna arter på artlistan, nämligen Myotis crypticus (närbesläktad med Myotis nattereri) och Pipistrellus creticus (närbesläktad med Pipistrellus hanaki).

Pteropodidae
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae
Rhinolophus blasii (Peters, 1866)
Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)
Rhinolophus mehelyi (Matschie, 1901)

Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella caspica (Satunin, 1908)
Eptesicus anatolicus (Felten, 1971)
Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus ognevi (Bobrinskii, 1918)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis davidii (Peters, 1869)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis escalerai (Cabrera, 1904)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis punicus (Felten, 1977)
Myotis schaubi (Kormos, 1934)
Nyctalus azoreum (Thomas, 1901)
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus hanaki (Hulva & Benda, 2004)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Plecotus kolombatovici (Dulic, 1980)
Plecotus macrobullaris (Kuzyakin, 1965)
Plecotus sardus Mucedda, (Kiefer, Pidinchedda & Veith, 2002)
Plecotus teneriffae (Barrett-Hamilton, 1907)
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Miniopterus pallidus (Thomas, 1907)
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Källor

Eurobats hemsida – https://www.eurobats.org

Sveriges riksdags hemsida – https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. eds. 2019. Handbook of the Mammals of the World. Vol 9. Bats. Lynx Edicions, Barclona