Gruppen för

Internationell samverkan

Föreningen BatLife Sweden vill verka för internationella samarbeten och kunskapsutbyten kring fladdermöss.


Arbetsgruppen för ”Internationell samverkan” jobbar därför med att få till bra samarbeten med Eurobats, BatLife Europe och andra organisationer. Arbetsgruppen kommer förhoppningsvis bidra med ett gott informationsflöde till BatLife Swedens medlemmar genom att verka för att relevant information blir publicerad på hemsidan. Vidare kommer arbetsgruppen samverka vid kunskapsutbyte med andra länders organisationer genom workshops.


EUROBATS

Den Europeiska konventionen ”Avtalet om skydd av fladdermuspopulationer i Europa”, Eurobats, har funnits sedan 1994. Sverige var ett av de länder som var särskilt pådrivande när det gällde behovet av denna konvention. Dessutom var Sverige ett av de första länderna som skrev under avtalet. Idag har 37 av de 63 länder som finns som finns inom avtalets utbredningsområdet skrivit under avtalet och fler är på väg in. BatLife Sweden representerades första gången till Eurobats AC-mötet 2021 genom arbetsgruppen "Internationell samverkan".


Eurobats har en omfattande webbplats (www.eurobats.org) där det finns mycket information om fladdermöss i Europa. Här kan man också läsa om olika möten och andra event som är på gång. Vidare finns det ett antal publikationer som Eurobats har gett ut och som kan beställas gratis. Eurobats stödjer medlemmarna i fladdermusfrågor och jobbar för att medlemsländerna verkligen skyddar sina fladdermöss.


Eurobats har ett flertal arbetsgrupper som jobbar särskilt med t.ex. vindkraft, ljusföroreningar, monitoring, över- och underjordiska boplatser m.m. Flera av grupperna har publicerat rapporter inom sina arbetsområden. Flera BatLife Sweden medlemmar hjälper till i Eurobats arbetsgrupper!


Eurobats organiserar varje år den “Internation Bat Night” (IBN). Arbetsgruppen för ”Internationell samverkan” kommer att hjälpa till, så att guidningarna som görs under den IBN i Sverige kommer att registreras i Eurobats webbsida.BATLIFE EUROPE

BatLife Europe är en internationell/Europeisk frivilligorganisation (NGO) där de nationella BatLife-organisationerna (som t.ex. BatLife Sweden) kan vara medlemmar. BatLife Europe samordnar vid behov aktiviteter tillsammans med flera av medlemsländerna. Syftet är att hjälpa till med skydd av fladdermöss och deras habitat i Europa. BatLife Europe har också en webbplats (www.batlife-europe.info). 


Föreningen BatLife Sweden och dess arbetsgrupp ”Internationell samverkan” är i kontakt med BatLife Europe och hoppas att BatLife Sweden även kommer att bli medlem från och med 2021! WORKSHOPS MED PROJEKT I ANDRA LÄNDER

Än så länge presenterar vi två forskningsprojekt, som har gjorts i samarbete med Sverige och Finland. I framtiden hoppas vi att fler medlemmar i föreningen BatLife Sweden kommer att hjälpa i vid sådana projekt. 


PROJEKT KVARKEN FLADA

Representant Michael Schneider


Under åren 2016–2020 bedrevs Interreg Botnia Atlantica-projektet Kvarken Flada (kvarkenflada.org) i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Forststyrelsen i Vasa. Projektet bedrevs i kustområdena i Västerbottens och till viss del även Västernorrlands län i Sverige och Österbottens landskap i Finland. En viktig del av projektet handlade om fladdermössens förekomst och ekologi längs med Kvarkens kuster i Finland och Sverige, som underlag för en långsiktig förvaltning och bevarandet av livsmiljöerna i området.


Fladdermusdelen fokuserade på att undersöka migrationen av trollpipistreller över Kvarken samt på en omfattande kartläggning av fladdermusfaunan i och utanför flador (dvs. grunda, avsnörda havsvikar) kombinerat med en insektskartering, i syfte att bättre förstå vilken betydelse fladorna och deras insektsproduktion har för stationära och migrerande fladdermöss i Kvarken. Fladdermusdelen inom projekt Kvarken Flada är den mest omfattande undersökningen av fladdermössens förekomst och rörelser som hittills har gjorts i Kvarken.


Levandefångst och ringmärkning av fladdermöss bedrevs på Valsörarna i Österbotten. Under perioden 2017–2019 hanterades totalt 266 fladdermöss av fem olika arter. Trollpipistrellen var med 40 fångade djur den näst vanligaste bland arterna. Också vuxna hanar av trollpipistrell fanns bland de fångade djuren. Med hjälp av sändarmärkta djur och automatiska mottagarstationer på olika ställen vid kusterna kunde visas att trollpipistrellen migrerar på hösten från Finland över Kvarken till Sverige.


Vid fem flador i Finland och fem i Sverige gjordes under perioden 2017–2019 detaljerade undersökningar av fladdermössens aktivitet (med hjälp av detektorer, samtliga tre år) och av insektsförekomst (med hjälp av malaisefällor och vatteneklektorer, 2017 och 2018). Totalt konstaterades minst åtta olika fladdermusarter. Det kunde visas att det är en betydande aktivitet av fladdermöss kring fladorna under hösten, både av migrerande och av mer stationära arter. Under sommaren är det däremot en väldigt låg aktivitet av fladdermöss i området.


Projekt Kvarken Flada är nu avslutat men projekt KvarkenBats fortsätter, läs mer i nästa avsnitt. 


Läs mer om resultaten från Kvarken Flada i dessa rapporter: 


Schneider, M. & Fritzén, N.R. 2020. Flador och deras insektproduktion – betydelsen för lokala och migrerande fladdermöss i Kvarken. Delrapport inom Interreg Botnia Atlantica-projekt Kvarken Flada. (länk till PDF). 


Schneider, M. 2020. Fladdermöss i Västerbottens län – kunskapsläget 2020. Skörvnöpparn 12: 1-8. (länk till PDF). PROJEKT KVARKENBATS 

Representant Michael Schneider 


Projekt KvarkenBats (oa.fi/projekt/kvarkenbats/) bedrivs i huvudsak av den naturvetenskapliga föreningen Ostrobothnia Australis r.f. (oa.fi/startsida/) med säte i Vasa, Finland, och verksamhet framför allt på finska sidan Kvarken. Projektet bedrivs under ledning av Niclas Fritzén, chefen för Valsörarnas biologiska station. Inom KvarkenBats sker en mindre strukturerad samverkan mellan Ostrobothnia Australis och Länsstyrelsen Västerbotten, i syfte att följa upp resultat och frågeställningar från projekt Kvarken Flada och att komplettera vår kunskap om fladdermössen i Kvarken. Projektet kan även bidra till den regionala miljöövervakningen rörande fladdermöss i Västerbotten, som Länsstyrelsen håller på att bygga upp. BatLife Sweden har nyligen blivit intresserad av en samverkan med både KvarkenBats och Länsstyrelsen, men Corona har hittills förhindrat mer aktiva kontakter.


Mer läsning om resultaten från KvarkenBats:


Fritzén, N.R. 2014: KvarkenBats – migrerande fladdermöss i Kvarken. OA-Natur 16: 30-41. (länk till PDF). 


Fritzén, N.R. 2015: KvarkenBats – nya resultat som stöder hypotesen om kvarkenöverskridande fladdermusmigration. OA-Natur 17: 14-27. (länk till PDF).


Schneider, M. & Grellmann, D. 2020. Fladdermöss på Fjäderägg – en första sammanställning. Rapport till Länsstyrelsen Västerbotten.


Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Heather Wood

heather.wood@natgeo.su.se

Länkar till projektens hemsidor och länkar till rapporter med resultat?

DELTA SOM VOLONTÄR

Hjälp önskas med märkning av trollpipistrell i Finland under hösten 2023.


Projektet KvarkenBats söker volontärer för att assistera vid märkning av fladdermöss på Valsöarna i Kvarken, mellan Umeå och Vasa.

Läs mer här!

Uppdaterad 2023-07-16 av Jacqueline Nelms