Verifiering

Verifiering av fladdermusfynd

Föreningen BatLife Sweden vill verka för att alla artfynd av fladdermöss blir rapporterade och att dessa fynd då är korrekt bestämda. I detta arbete är det viktigt med tydliga rutiner för hur verifiering av artfynd sker och hur artfynd dokumenteras. BatLife Sweden stödjer därför att alla fynd rapporteras till Artportalen, det vill säga till den nationella databasen för dokumentation av artdata.


Vid inrapportering av fynd vill vi uppmärksamma alla på att de fynd som rapporteras till Artportalen blir korrekt artbestämda och att man därför följer de rutiner som beslutats i den nationella Verifieringsgruppen. 


Tidigare användes begreppet validering av artfynd, men sedan hösten 2023 används numera  verifiering av artfynd. Man stöter därför på den gamla benämningen validering ibland. Innebörden är densamma men verifiering är det begrepp som ska användas framgent. Vilka arter skall verifieras?

Följande artfynd skall skickas till normalt två experter i den nationella Verifieringsgruppen, helst före inrapporteringen sker på artportalen. Läs mer om rutinerna vid verifieringen under rubriken Nationell verifiering på denna sida.


1. Följande arter ska alltid granskas:

Bechsteins fladdermus,

Större musöra,

Nymffladdermus,

Mindre brunfladdermus,

Grålångöra,

Dammfladdermus,

Fransfladdermus,

Mustaschfladdermus**,

Tajgafladdermus**,

Sydfladdermus,

Gråskimlig fladdermus*,

Sydpipistrell och

Barbastell.

2. Följande arter behöver endast granskas om fynden är gjorda utanför det kända utbredningsområdet:

Vattenfladdermus,

Nordfladdermus,

Större brunfladdermus,

Dvärgpipistrell,

Trollpipistrell och

Brunlångöra.

Utbredningskartor för våra svenska fladdermöss hittar du på vår hemsida under Arter i Sverige i huvudmenyn under Om fladdermöss. Dessa utbredningskartor finns också med i slutet av dokumentet om nationell validering.


*/ Gråskimlig fladdermus med revirläte behöver bara granskas om den förekommer utanför utbredningsområdet

**/ Om man rapporterar mustasch- och taigafladdermus tillsammans som ”mustasch/taiga” så behöver man bara granska fynd utanför dessa arters utbredningsområde.Vart skickar jag mina ljudfiler?

Om du har en ljudinspelning som stämmer in på kriterierna ovan så skickar du denna fil till någon av de personer som nämns på listan i tabell 1 i SLUs verifieringsrutin. I vissa fall granskar verifierarna bara vissa arter varför du bör kontrollera vilka arter som det gäller.


Observera också följande när du skickar dina ljudfiler:


A. Arten som är inspelad på ljudfilen skall vara artbestämd


B. Filen skall åtföljas av en motivering till varför du anser att fladdermusen är den art som du anger enligt A.


Du kan inte skicka obestämda fladdermusfiler till Verifieringsgruppen. Dessa kommer då att återsändas. Gruppens funktion är att säkerställa en redan genomförd artbestämning.Nationell verifiering


Grundprinciper för verifiering (extern länk till Artdatabanken.se)


Verifiering - ett viktigt led i att kunna kvalitetssäkra fynd i Artportalen (extern länk till Artdatabanken.se)


Riktlinjer för verifiering av fladdermusobservationer (länk till pdf)

Uppdaterad 2024-04-09 av Jacqueline Nelms