Svenska Stationsnätverket

Övervakning av fladdermöss vid fasta stationer

BatLife Sweden samordnar sedan 2019 datainsamling av fladdermusregistreringar vid ett antal fasta stationer. Några av stationerna började redan 2018, det vill säga innan BatLife Sweden fanns.


Här berättar vi om syfte och ansvarsfördelning samt metodiken för stationsnätverket. Vi presenterar ockå de olika stationerna samt stationsnätverkets organisation. De gröna länkarna leder till stycken längre ned på denna sida. 

Det finns en arbetsgrupp i föreningen Batlife Sweden som jobbar med stationsnätverket. Den gruppen har en egen sida som du hittar via länken StationsgruppenKlicka här för att läsa och ladda ner resultatrapporten för stationsnätverket för åren 2018-2022. 

Det går även att beställa en fysisk kopia av rapporten till kostnad av 50 kr, kontakta batlife-sweden@gmail.com för att beställa. Betalning görs till vårt postgironummer 94 78 22-3 eller med Swish till 123 266 0306, märk betalningen "Rapport stationsnätverk". Syfte

Syftet är att mäta förekomsten av fladdermöss året runt vid en punkt för att ta reda på hur aktiviteten varierar under året, mellan år, och för olika arter, i relation till väderleksdata. Tanken är att registreringarna ska bli långsiktiga och utgöra en del av den svenska miljöövervakningen och ett bidrag till att fastställa långsiktiga populationstrender för Sveriges fladdermusarter. Projektet bygger på ett samarbete mellan flera aktörer där föreningens roll i huvudsak är samordning, granskning information, och att producera en årlig rapport för alla stationer.


Ansvarsfördelning


Styrgruppen

Det finns en styrgrupp kopplad till projektet. Styrgruppen ansvarar framförallt för metodik, samordningsarbete, kommunikation och information. I uppgifterna ingår:

  • Övergripande granskning och metodutveckling
  • Internationell förankring
  • Nationell förankring hos myndigheter
  • Stationsnätverkets roll inom miljöövervakning
  • Diskutera finansiering
  • Granska och diskutera rapporter

I projektets styrgrupp ingår:

Sammankallande: Johnny De Jong (ordförande i BatLife Sweden).

Deltagare: Marie Nedinge (Naturvårdsverket), Marielle Gustafsson (Länsstyrelsen Jönköpings län), Petter Bohman (Naturcentrum), Sofia Blank (Artdatabanken).


Stationsvärd

Stationsvärd är den som finansierar och/eller tillhandahåller en station. En stationsvärd har normalt ett intresse att undersöka fladdermöss på en lokal som den ansvarar för. En stationsvärd tillhandahåller normalt:

  • En lämplig lokal för undersökningen vid en station
  • Finansiering för att drifta stationen (avtal för driften kan upprättas med konsult)


Utförare

En utförare är person eller en organisation med expertkunskap om fladdermöss som ansvarar för driften av en station på uppdrag av en stationsvärd. En utförare upprättar normalt ett avtal med en stationsvärd för att sköta en station under en bestämd tidsperiod. Föreningen är själva utförare för två stationer (Göholm och Ottenby) och ansvarar där för utrustning, insamling och analys av data. Detta görs genom arbetsgruppen för stationsnätverket som vi kallar Stationsgruppen


Metodik

Metodiken går ut på att man vid varje BatLife station under lång tid på året (ca 8 månader) och under många år (ca 10 år) mäter aktiviteten av fladdermöss på en specifik plats. Mätningarna kan omfatta alla arter eller bara vissa arter. Analyserna kan göras för alla nätter eller för vissa nätter. 

Övervakning av fladdermöss vid fasta stationer


För att resultaten ska bli jämförbara krävs för varje lokal följande:

  • Samma utrustning (mikrofoner, ultraljudsomvandlare) ska användas varje år (det är dock tillåtet att använda olika typer av utrustning på olika lokaler)
  • Externa mikrofoner ska få service en gång om året
  • Samma inställningar ska användas (se bilaga 1)
  • Mikrofonerna ska placeras på exakt samma ställe, samma höjd och samma i riktning 
  • Artbestämning kan genomföras med hjälp av ljudanalysprogram, men filerna ska även granskas manuellt.


För att stationen ska kunna ingå i BatLifes stationsnätverk krävs även följande:

  • Alla analyserade data ska läggas ut på Artportalen 
  • Arterna ska kvalitetsgranskas enligt Artdatabankens instruktioner
  • Alla data ska läggas in i datamallen (Excel-fil) och i rapportmallen (Word)
  • Samtliga data ska finnas tillgängliga för statistiska analyser i samarbete med den som samlat in data
  • Metodiken ska stämmas av med BatLifes stationsgrupp
  • Information om lokalen, utrustning, inställningar och habitatet måste finnas
  • Årsrapporterna från varje station skickas till styrgruppen

Stationerna

Notera att lokalerna i tabellen är länkade till egna sidor med mer information om varje station. 

Lokal

Stationsvärd

Utförare

Län

Aktiva år

Örebro kommun

Calluna AB

Örebro

2021-2023

Länsstyrelsen i Blekinge län 2018-2022

BatLife Sweden 2023 

Calluna AB 2018-2022

BatLife Sweden 2023

Blekinge

2018-2023

Trafikverket

Calluna AB

Västra Götaland

2018-2023

Jönköpings kommun

Calluna AB

Jönköping

2019-2023

Mörbylånga kommun 2018

BatLife Sweden 2022-2023

Ecocom AB 2018

BatLife Sweden 2022-2023

Kalmar

2018, 2022-2023

Trelleborgs kommun

Calluna AB

Skåne

2021-2023

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Calluna AB

Jönköping

2021-2022

Helsingborgs kommun

Calluna AB

Skåne

2020-2022

Västerås kommun

Calluna AB *

Västmanland

2019-2021

Umeå kommun

Calluna AB

Västerbotten

2023-2025

Stationsnätverket organisation (2022-10-17)

Aktiviteter

Stationsvärd

Utförare


Styrgruppen


Verksamhet, privat  bolag

Konsulter (affärsmässig verksamhet)

BatLife arbetsgrupp

(ideell verksamhet)


Samordning, projektansvar, kvalitetsansvar


Projektledning för de stationer som man skaffar finansiering till.

Följer riktlinjer

Projektledning för de stationer som man driver ideellt

Följer riktlinjer

Ge stöd till, utföraren (affärsmässig och arbetsgruppen) så att de kan utföra sina uppgifter.

Ta fram gemensamma

riktlinjer (metodik, rapportering mm) för affärsmässig utförare, arbetsgruppen och stationsvärdar.

Vetenskaplig granskning och metodutveckling.

Godkänner utförare.

Långsiktighet.

Finansiering och initiering av stationer

Finansiering av en station

Söker finansiering för nya stationer.


Verka för att få ytterligare utförare och stationsvärdar.

Informerar alla utförare om olika finansierings-möjligheter.

Söker finansiering för att sprida nationella resultat

Drift

Upprättar avtal med utförare för drift av station (vanl. 3 år).

Tillhandahåller undersökningsplats.

Tillhandahållande av elanslutning till stationen.

Ev. tillhandahållande av internetanslutning.

Enklare driftstöd på plats.

Upprättar avtal med stationsvärd för drift av station (vanl. 3 år).

Drift av stationer som man har avtal på (utförs enligt angiven riktlinjer).

Tillhandahåller utrustning

Montering av station

Ljudanalys

Överenskommelse med BatLife Sweden om drift av station.

Ljudanalys

Kontrollerar att utföraren följer riktlinjerna.

Rapportering


Årsrapportering och slutrapport till stationsvärd för de stationer man har avtal på.

Rapportering av alla resultat till styrgruppen (årsrapporterna och excel-fil) 

Årsrapportering och slutrapport till BatLife Sweden.

Rapportering till styrgruppen (årsrapporterna och excel-fil) 

Ta fram förslag på rapporteringsmall (excel)

Samla in rapporteringsmall och slutrapport från utförare

Årssammanfattning från alla stationer


Samverkan mellan utförare och styrgruppen för att sammanfatta årsresultat från alla stationer

Samverkan med styrgruppen för att sammanfatta årsresultat från alla stationer

Rapportera om verksamheten på årsmötet (presentera kort sammanfattning av alla stationer resultat)

Årssammanställning från alla stationer

Hemsida och utåtriktad information


Ger underlag till styrgruppen till hemsidan

Ge underlag till hemsidan

Lägg ut information på hemsidan.

Nationell sammanställning och presentation av resultat
Koppling till miljöövervakning

Förankring hos myndigheter.

Internationell förankring

Spridning av nationella resultat (från alla årssamman-ställningar)

Rapport med statistisk bearbetning och långsiktig uppföljning resultat

Uppdaterades 2024-05-23 av Jacqueline Nelms