Om arter och artbestämning

På denna sida handlar det om arter och artbestämning

Rulla nedåt eller använd följande länkar för att komma direkt ner till den avdelning du är nyfiken på. Eller använd menyerna ovan för att hitta annan information. 

Arter i Sverige

Det har påträffats 19 arter av fladdermöss i Sverige. Kunskapen om våra arter har ökat väsentligt under senare år tack vare olika inventeringar och projekt. Rödlistor, för svenska djur och växter uppdateras med femårsintervall. Enligt den senaste rödlistan från 2020 är 12 av våra fladdermusarter rödlistade. Rödlistan visar en prognos för hur stor risken är för de olika arterna i listan att försvinna från Sveriges fauna.


Nordfladdermus och brun långöra betraktades tidigare som livskraftiga och var således inte rödlistade, men nu har de klassats som nära hotade. Större musöra är ytterligare en art som tillkommit på rödlistan och betecknas som starkt hotad. Även om det nu blivit fler fladdermusarter på rödlistan jämfört med 2015 års rödlista, så har å andra sidan barbastell, sydfladdermus, dammfladdermus och fransfladdermus klassats ner till att betraktas som nära hotade.


Fotografier och inspelningar av fladdermöss i Sverige


Föreningen vill här tacka alla fotografer och ljudinspelare som låter oss använda deras bilder på denna webbplats utan ersättning. Observera att copyright på bilderna tillhör respektive fotograf och att ljudfiler endast får laddas ner där det står så. 


Under 2024 lägger vi in ljudfiler för lyssning och nedladdning. Det kommer ta ett tag att få dit allt och vara lite på prov  början. Ha tålamod! Eller hör av dig om du vill hjälpa till! 
webbredaktionen@batlife-sweden.se


Längre ner hittar du en lista över alla de svenska arterna med länkar till artfakta.se för var och en av arterna. Klicka här för att komma till listan.  

Barbastell - Barbastella barbastellus

Barbastell. Foto: Johnny de Jong

Lyssna på en barbastell i 1/10 hastighet genom att klicka på play här ovanför. Videon visas med analysprogrammet Batsound. 

Här kan du ladda ner filen i full hastighet och analysera den i din dator. 

Barbastellen är inspelad i Stjärnfors av Helena Backius sept 2022 och tillhandahålls enligt Creative Commons

Brunlångöra - Plecotus auritus

Brunlångöra. Foto: Jens Rydell
Brunlångöra. Foto: Jens Rydell

Grålångöra - Plecotus austriacus

Grålångöra. Foto Johnny de Jong
Grålångöra. Foto Johnny de Jong


Dvärgpipistrell - Pipistrellus pygmaeus


Dvärgpipistrell. Foto: Bo Ljungberg
Dvärgpipistrell. Foto: Marie Nedinge

Trollpipistrell - Pipistrellus nathusii

Trollpipistrell. Foto: Johnny de Jong

Vattenfladdermus - Myotis daubentonii

Vattenfladdermus. Foto: Jens Rydell
Vattenfladdermus. Foto: Jens Rydell
Vattenfladdermus. Foto: Bo Ljungberg

Tajgafladdermus - Myotis brandtii

Tajgafladdermus. Foto: Johnny de Jong

Fransfladdermus - Myotis nattereri

Fransfladdermus. Foto: Jens Rydell
Fransfladdermus. Foto: Jens Rydell
Fransfladdermus. Foto: Johnny de Jong

Bechsteins fladdermus - Myotis bechsteinii

Bechsteins fladdermus. Foto: Stefan Viktorsson

Större musöra - Myotis myotis

Photo taken at Conde de Lippe Fort  in Portugal

Photo: In courtesy of Diogo Oliveira (onWILD)

Större musöra. Foto: Johnny de Jong

Foto: Johnny de Jong

Nordfladdermus - Eptesicus nilssonii

Genom att KLICKA HÄR kan du ladda ner en inspelning av Nordfladdermus med fångstsurr för analys i t.ex. programmet Batsound. Info om programmet finns på extern sida batsound.com (öppnas i nytt fönster). Om du inte har detta eller liknande program hörs inget.

Nordfladdermus. Foto: Jens Rydell
Vattenfladdermus. Foto: Marie Nedinge

Sydfladdermus - Eptesicus serotinus

Sydfladdermus. Foto: Johnny de Jong

Gråskimlig fladdermus - Vespertilio murinus

Gråskimlig fladdermus. Foto: Jens Rydell
Gråskimlig fladdermus. Foto: Jens Rydell

Större brunfladdermus - Nyctalus noctula

Större brunfladdermus. Foto: Göran Nyrén
Större brunfladdermus. Foto:  Jens Rydell
Större brunfladdermus. Foto:  Johnny de Jong

Inspelningen tillhandahålls för lyssning med tillstånd av Michel Barataud för Batlife Sweden och får inte laddas ner

Här kan du ladda ner en fil i full hastighet (ej hörbart!) och analysera den i din dator med Batsound eller annat analyseringsprogram. 

Den är inspelad i Järle Naturreservat i Örebro län av Helena Backius maj 2023 och tillhandahålls enligt Creative Commons.

Mindre brunfladdermus - Nyctalus leisleri

Mindre brunfladdermus. Foto: Johnny de Jong

Utbredningskartor för fladdermusarter i Sverige

Under våren 2023 togs nya utbredningskartor fram för våra fladdermusarter. De utbredningskartor för fladdermöss som publicerades i tidskriften Fauna & flora 2020 (de Jong m.fl. 2020), ersätts nu av nedanstående kartor när det gäller valideringen på Artportalen. Vissa fladdermusarter, som påträffats utanför sina kända utbredningsområden (orange på kartorna) skall nämligen också valideras även  om de är vanliga på andra platser i landet (läs vidare på sidan Validering).


De mörkblå prickarna på kartorna visar fynd av respektive art enligt artportalen. Ljusblå prickar-fält, på utbredningskartan  för tajga/mustaschfladdermus, visar fynd av mustaschfladdermus enligt artportalen.


Barbastell

Barbastella barbastellus

Bechsteins fladdermus

Myotis bechsteinii

Dammfladdermus

Myotis dasycneme

Mindre brunfladdermus

Nyctalus leisleri

Tajgafladdermus

Myotis brandtii

Dvärgpipistrell

Pipistrelllus pygmaeus

Grålångöra

Plecotus austriacus

Nordfladdermus

Eptesicus nilsonii

Nymffladdermus

Myotis alcathoe

Vattenfladdermus

Myotis daubentonii

Större brunfladdermus

Nyctalus noctula

Tajga-/mustaschfladdermus

Myotis brandtii/mystacinus

Sydpipistrell

Pipistrellus pipistrellus

Brunlångöra

Plecotus auritus

Sydfladdermus

Eptesicus serotinus

Större musöra

Myotis myotis

Fransfladdermus

Myotis nattereri

Gråskimlig fladdermus

Vespertilio murinus

Mustaschfladdermus

Myotis mystacinus

Trollpipistrell 

Pipistrellus Nathusii

Artfaktas bestämningsnyckel för fladdermöss - extern länk i nytt fönster

Artbestämingsnyckel

I samarbete med Artdatabanken har en ny bestämningsnyckel tagits fram där du enkelt kan artbestämma alla svenska fladdermusarter efter deras utseende.


Artbestämningsnyckeln för utseende hittar du här (externlänk i nytt fönster).


Artbestämningsnyckeln för läten med heterodyndetektor hittar du här (extern länk i nytt fönster). 


Artfakta.se (extern länk i nytt fönster) hittar du även annan bra information om fladdermöss.  

Rapportera dina observationer!


Artportalen

artportalen.se (extern länk som öppnas i nytt fönster) kan både allmänheten och professionella inventerare rapportera sina observationer. Gör det! Bäst är om du kan ladda upp bild eller ljudupptagning. Se nästa stycke gällande ljudupptagning. Notera att vissa observationer behöver valideras. Läs mer om detta på vår sida om validering


Xeno-canto 

Nytt sedan hösten 2023 är att det går att rapportera ljudinspelningar av fladdermöss på xeno-canto.org. När du har rapporterat din observation på artportalen (se förra stycket) går det att lägga en länk till din inspelning på Xeno-canto. Det går i nuläget (december 2023) inte att ladda upp ljudfiler direkt till arportalen. Här på Xeno Canto finns ett särskilt forum där medlemmar i föreningen BatLife Sweden diskuterar kring sina inspelningar av fladdermöss.


Som medlem i Batlife Sweden kan du delta i kurser och informationsträffar om hur du rapporterar.  


Lista över svenska fladdermusarter

Klicka på artnamnen i tabellen nedan för att komma till en beskrivning på Artfakta.se

I nedanstående tabell har vi även angett de svenska namn på våra fladdermöss som användes före 2010. Då bildade man en informell arbetsgrupp bestående av forskare från flera universitet och personer från CBM (Centrum för biologisk mångfald vid SLU) och Naturvårdsverket som arbetade fram nya svenska namn på våra fladdermöss enligt vissa principer, något som efterfrågats av bl.a. EUROBATS och Artdatabanken. Längst till höger i tabellen står sådana namn som använts för mycket länge sen eller namn som använts mer lokalt i Sverige.


Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Rödlista

(Artdatabanken 2020)

Tidigare svenskt namn

Barbastella barbastellus

Nära hotad (NT)

Bredörad fladdermus

Eptesicus nilssonii

Nära hotad (NT)

Nordisk fladdermus

Eptesicus serotinus

Nära hotad (NT)


Myotis alcathoe

Starkt hotad (EN)


Myotis bechsteinii

Starkt hotad (EN)


Myotis brandtii


Brandts fladdermus

Myotis dasycneme

Nära hotad (NT)


Myotis daubentonii


Daubentons flädermus, Daubentonisk flädermus

Myotis myotis

Starkt hotad (EN)

Jättefladdermus

Myotis mystacinus 


Mustascherad fladdermus 

Myotis nattereri

Nära hotad (NT)

Fransad fladdermus

Nyctalus leisleri

Sårbar (VU)

Leislers fladdermus

Nyctalus noctula


Stor fladdermus,

Stor flädermus

Pipistrellus nathusii


Trollfladdermus, Nathusisk fladdermus

Pipistrellus pipistrellus

Sårbar (VU)

Pipistrell

Pipistrellus pygmaeus


Dvärgfladdermus, Lilla flädermusen 

Plecotus auritus 

Nära hotad (NT)

Långörad fladdermus, Långörad flädermus 

Plecotus austriacus

Akut hotad (CR)

Grå långörad fladdermus 

Vespertilio murinus


Råttlik flädermus

Eurobats artlista

Vetenskapligt namn (Svenskt artnamn)

* = svensk art 


Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus (Nilflyghund)


Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Nakengumpsfladdermus)


Rhinolophidae
Rhinolophus blasii (Balkanhästskonäsa)
Rhinolophus euryale (Medelhavshästskonäsa)
Rhinolophus ferrumequinum (Större hästskonäsa)
Rhinolophus hipposideros (Dvärghästskonäsa)
Rhinolophus mehelyi (Kusthästskonäsa)


Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Barbastell)*
Barbastella caspica (Bengalisk barbastell)


Eptesicus anatolicus (Anatolisk fladdermus)
Eptesicus isabellinus (Isabellfladdermus)
Eptesicus nilssonii (Nordfladdermus)*
Eptesicus ognevi 
Eptesicus serotinus (Sydfladdermus)*


Hypsugo savii (Alpfladdermus)


Miniopterus pallidus
Miniopterus schreibersii (Grottfladdermus)


Myotis alcathoe (Nymffladdermus)*
Myotis bechsteinii (Bechsteins fladdermus)*
Myotis blythii (Mindre musöra)
Myotis brandtii (Tajgafladdermus)*
Myotis capaccinii (Storfotsfladdermus)
Myotis dasycneme (Dammfladdermus)*
Myotis daubentonii (Vattenfladdermus)*
Myotis davidii 

Myotis emarginatus (Flikörad fladdermus)
Myotis escalerai
(Iberisk fransfladdermus)
Myotis myotis
(Större musöra)*
Myotis mystacinus
(Mustaschfladdermus)*
Myotis nattereri
(Fransfladdermus)*

Myotis punicus (Medelhavsöra)
Myotis schaubi (Armenisk fransfladdermus)


Nyctalus azoreum (Azorfladdermus)
Nyctalus lasiopterus (Pälsvingad brunfladdermus)
Nyctalus leisleri (Mindre brunfladdermus)*
Nyctalus noctula (Större brunfladdermus)*


Otonycteris hemprichii (Ökenlångöra)


Pipistrellus hanaki (Kretapipistrell)
Pipistrellus kuhlii (Parkpipistrell)
Pipistrellus maderensis (Madeirapipistrell)
Pipistrellus nathusii (Trollpipistrell)*
Pipistrellus pipistrellus (Sydpipistrell)*
Pipistrellus pygmaeus (Dvärgpipistrell)*


Plecotus auritus (Brunlångöra)*
Plecotus austriacus (Grålångöra)*
Plecotus kolombatovici (Balkanlångöra)
Plecotus macrobullaris (Alplångöra)
Plecotus sardus (Sardinskt långöra)
Plecotus teneriffae (Kanarielångöra)


Vespertilio murinus (Gråskimlig fladdermus)*


Molossidae
Tadarida teniotis (Veckläppad fladdermus)

Uppdaterad 2024-03-17 av Helena Backius