Validering

Validering av fladdermusfynd

Föreningen BatLife Sweden vill verka för att alla artfynd av fladdermöss blir rapporterade och att dessa fynd då är korrekt bestämda. I detta arbete är det viktigt med tydliga rutiner för hur validering av artfynd sker och hur artfynd dokumenteras. BatLife Sweden stödjer därför att alla fynd rapporteras till Artportalen, det vill säga till den nationella databasen för dokumentation av artdata.


Vid inrapportering av fynd vill vi uppmärksamma alla på att de fynd som rapporteras till Artportalen blir korrekt artbestämda och att man därför följer de rutiner som beslutats i den nationella valideringsgruppen.


Vilka arter skall valideras?


Följande artfynd skall skickas till normalt två experter i den nationella valideringsgruppen, helst före inrapporteringen sker på artportalen. Läs mer om rutinerna vid valideringen under rubriken ”Nationell validering” på denna sida.


  1. Följande arter ska alltid granskas: Bechsteins fladdermus, Större musöra, Nymffladdermus, Mindre brunfladdermus, Grålångöra, Dammfladdermus, Fransfladdermus, Mustaschfladdermus**, Tajgafladdermus**, Sydfladdermus, Gråskimlig fladdermus*, Sydpipistrell och Barbastell.

  2. Följande arter behöver endast granskas om fynden är gjorda utanför det kända utbredningsområdet: Vattenfladdermus, Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell, Trollpipistrell och Brunlångöra.

    Utbredningskartor för våra svenska fladdermöss hittar du på vår hemsida under ”Arter i Sverige” i huvudmenyn ”Om fladdermöss”. Dessa utbredningskartor finns också med i slutet av dokumentet om nationell validering.


*/ Gråskimlig fladdermus med revirläte behöver bara granskas om den förekommer utanför utbredningsområdet

**/ Om man rapporterar mustasch- och taigafladdermus tillsammans som ”mustasch/taiga” så behöver man bara granska fynd utanför dessa arters utbredningsområde.


Vart skickar jag mina ljudfiler?


Om du har en ljudinspelning som stämmer in på kriterierna ovan så skickar du denna fil till någon av de personer, som nämns på listan i tabell 1 i SLUs valideringsrutin. I vissa fall granskar validerarna bara vissa arter varför du bör kontrollera vilka arter som det gäller. Observera också följande när du skickar dina ljudfilerfiler:


A. Arten som är inspelad på ljudfilen skall vara artbestämd


B. Filen skall åtföljas av en motivering till varför du anser att fladdermusen är den art som du anger enligt A.


Du kan inte skicka obestämda fladdermusfiler till valideringsgruppen. Dessa kommer då att återsändas. Gruppens funktion är att säkerställa en redan genomförd artbestämning.

Uppdaterad 2023-05-13 av Helena Backius