Föreningens stadgar 


Stadgar för BatLife Sweden
Organisations nr: 802523-5204
med hemort i Uppsala
Bildad 2019


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att öka kunskaperna om
fladdermöss. Arbetet bedrivs i form av opinionsbildning, kunskapsuppbyggnad, nationell och
internationell samverkan samt genom att driva projekt med särskild målsättning att skydda
fladdermöss och fladdermössens habitat i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla
åldrar.


2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.


3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


4 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.


5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


6 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.


7 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera
parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.


8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en
månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.


9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en
månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I
beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till BatLife Europe
eller Naturskyddsföreningen och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.


FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och
föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i
medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen
godkänner automatiskt alla medlemskap, om det inte finns särskilt skäl för uteslutning, enligt 12 §.


11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast
den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant
fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 § Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte
fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför
redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.


13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
• skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen


ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på
tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre
veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt: via e-post och på föreningens
hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka
före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem
skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet
avge skriftligt yttrande över förslaget.


16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som har betalt medlemsavgiften, som är föreningens konto tillhanda senast en vecka
före mötet och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig
och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt
på mötet.


17 § Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.


18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom
relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är
vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i
andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad
avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med
klubbslag.


19 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.


20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
medlemmarna (motioner).
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av 1 år.
d. 1 revisorer jämte eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
e. 1–3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


21 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
årsmöte när en revisor eller minst 25 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom två veckor utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast en vecka före mötet
på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista
publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte
får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får
endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om
beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.


VALBEREDNINGEN
22 § Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av minst en och maximalt tre ledamöter, varav en sammankallande,
valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem
vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två
veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


REVISORER
23 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte.
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper
skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt
till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.


STYRELSEN
24 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 2–8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och
män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet
fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes
ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till
adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges
yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.


25 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
• förbereda årsmöte


26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva
antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga
ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte
ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall
sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall
protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.


27 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat
beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Stadgarna reviderades 2022-05-22

Uppdaterad 2024-02-18